Regulamin sklepu internetowego Sklep Vipera

Obowiązujący od 5.08.2017

// Treść regulaminu obowiązującego do 4.08.2017 znajduje się pod treścią nowego regulaminu //

 

Operatorem Serwisu Internetowego i Sklepu Internetowego Sklep Vipera

znajdującego się na stronie https://vipera.com.pl/ jest:

VIPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Armii Krajowej 10, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000624074, NIP: 1231319794, REGON: 36473818100000

 

Numer konta Bankowego: 52175000090000000034089906

 

Adres do korespondencji:

VIPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Armii Krajowej 10,

05-500 Piaseczno

 

Adres poczty elektronicznej: sklep@vipera.com.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 887 222 325

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego VIPERA dostępnego pod adresem https://vipera.com.pl/ oraz zasady realizacji oferowanych za jego pośrednictwem usług, w szczególności warunki zawierania umów sprzedaży towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego oraz zasady wykonywana tych umów.

 

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie w serwisie www https://vipera.com.pl/ w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Serwis - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych zarządzanych przez Sklep internetowy funkcjonujący pod domeną https://vipera.com.pl/;

2) Sklep internetowy - sklep internetowy VIPERA prowadzony przez VIPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Armii Krajowej 10, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000624074, NIP: 1231319794, REGON: 36473818100000za pośrednictwem serwisu internetowego, dostępny pod domeną https://vipera.com.pl/;

3) Użytkownik - każdy użytkownik sieci internetowej, który korzysta z Internetu;

4) Nabywca - pełnoletni konsument lub przedsiębiorca który za pośrednictwem Sklepu internetowego nabywa towary od Sklepu internetowego na podstawie umowy sprzedaży;

5) Konsument -konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) tj. osoba fizyczna  dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6) Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

7) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sklepem internetowym a Nabywcą  za pośrednictwem Sklepu na zasadach wynikających z Regulaminu;

8) Zamówienie - oświadczenie woli Nabywcy złożone z zastosowaniem procedury przewidzianej niniejszym Regulaminem w celu nabycia towaru.

 

§ 1 Ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego

 

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym przeglądanie jego asortymentu oraz składanie zamówień za pośrednictwem domeny https://vipera.com.pl/ wymaga od Użytkownika posiadania co najmniej:

a)    Komputera lub innego multimedialnego urządzenia elektronicznego zapewniającego dostęp do Internetu i zaopatrzonego w przeglądarkę internetową:

-Internet Explorer,

-Google Chrome,

- Mozilla Firefox,

-Opera, Safari

- włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies

b)    Aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
 2. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji w serwisie.

 

§ 2 Rejestracja

 1. Korzystanie z pełnej funkcjonaliści Sklepu internetowego, w tym możliwość składania zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego wymaga rejestracji w serwisie.
 2. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać z serwisu i dokonać rejestracji za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej umowy.
 1. Rejestracja w serwisie dostępna jest jedynie dla osób pełnoletnich.
 1. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna i dobrowolna. Przeprowadzenie procesu rejestracji wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, w tym podania przez Użytkownika następujących danych: adresu e-mail, Imienia, Nazwiska, fizycznego adresu dostawy i do faktury, telefonu kontaktowego, zaakceptowania regulaminu Sklepu internetowego, potwierdzenia podanego adresu e-mail oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim za wyjątkiem podzbioru danych przekazanych operatorowi płatności lub firmie kurierskiej. Użytkownik ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Sklep internetowy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".


§ 3 Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca, która zawiera umowę ze Sklepem internetowym na zasadach określonych niniejszym Regulaminie.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu internetowego jest VIPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Armii Krajowej 10, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000624074, NIP: 1231319794, REGON: 36473818100000

 

§ 4 Oferta Sklepu internetowego

 1. Przedmiotami transakcji sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego Sklep Vipera są produkty wymienione w ofercie, udostępnionej w serwisie internetowym  https://vipera.com.pl/ w chwili składania Zamówienia.
 2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych.
 3. Ceny towarów widoczne dla Nabywców detalicznych są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 4. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy/przesyłki.
 5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 6. Kolorystyka na zdjęciach może odbiegać od faktycznej - w zależności od skalibrowania monitora na którym są wyświetlane towary oraz kąta patrzenia - odcienie mogą się różnić.
 1. Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych na stronach Sklepu internetowego. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Sklep internetowy ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad.

 

§ 5 Zamawianie towarów

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego nie stanowią oferty Sklepu internetowego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia.
 3. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 4. Zamówienie może zostać złożone poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu.
 5. Każde zamówienie składane w Sklepie internetowym będzie potwierdzone. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia system automatycznie potwierdzi złożenie zamówienia, poprzez wysłanie odpowiedniego potwierdzenia na podany przez Nabywcę adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.
 6. Zamówienia składane w Sklepie internetowym z podaną formą dostawy „Przesyłka Kurierska UPS” oraz formą płatności „Pobranie” musi zostać potwierdzone przez Nabywcę poprzez kliknięcie na odnośnik potwierdzenia w wiadomości opisanej w p. 5. Brak potwierdzenia spowoduje anulowanie Zamówienia.
 7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem internetowym.
 8. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin od dnia złożenia, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych Sklepu internetowego.
 9. Nabywca w momencie złożenia zamówienia wybiera preferowaną formę płatności. Dostępne formy płatności za realizację zamówienia zostały szczegółowo wymienione w § 5 Regulaminu.
 10. W momencie złożenia zamówienia Nabywca wskazuje preferowany sposób dostawy towaru. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Złożenie zamówienia wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych.
 12.  Aby prawidłowo złożyć zamówienie w Sklepie internetowym należy włączyć obsługę javascript oraz cookies w przeglądarce.
 13. Sklep internetowy nie będzie realizował zamówień złożonych z wykorzystaniem technik (zwanych potocznie hakerskimi) zmieniających sposób zachowania rozwiązania technicznego wykorzystywanego przez Sklep internetowy.

 

§ 6 Formy płatności

 1. Nabywca przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:
 • gotówką przy odbiorze towaru (tzw. przesyłka za pobraniem) - forma płatności, umożliwiająca natychmiastową realizację zamówienia. Należy pamiętać, że jest ona również obciążona dodatkowymi kosztami dostawy;
 • przelewem przed dostawą towaru, wówczas wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie;

a)    Płatność elektroniczna - w godzinach roboczych środki na konto Sklepu internetowego przesyłane są zazwyczaj natychmiastowo;

b)    Płatność przelewem - czas realizacji zamówienia jest uzależniony od momentu zaksięgowania wpłaty. W zależności od banku standardowo trwa to do dwóch dni roboczych.

c)     Wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który zostanie przekazany w wiadomości e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia, w tytule podając numer zamówienia.

d)    Przelew może zostać zrealizowany przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu internetowego, rozpocznie się realizacja zamówienia.

 • System PayU obsługuje bezpieczne transakcje:

a)    karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,

b)    ePrzelewy - lista obsługiwanych obecnie banków dostępna po wyborze tej formy płatności na etapie zamówienia,

c)     inne - Płacę gotówką z Unikasą, Wydrukuj i Zapłać.

 

 1. Płatność w formie elektronicznej dokonywana będzie na rachunek bankowy nr 52175000090000000034089906 należący do Sklepu internetowego.
 2. W przypadku wyboru formy płatności w postaci wpłaty na konto bankowe Sklepu internetowego, należy dokonać płatności w terminie do 3 dni. W przypadku braku płatności za dane zamówienie w terminie 3 dni, Sklep  internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia.
 3. Do każdego Zamówienia dołączona faktura VAT.

 

§ 7 Realizacja zamówień, dostawa i transport towaru

 1. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane jedynie na terytorium Polski, na adres wskazany przez Nabywcę podczas złożenia zamówienia.
 2. Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPC, InPost bądź innej wskazanej przez Sklep internetowy, jak również mogą być odbierane osobiście.
 3. Zamówienia są realizowane w ciągu 3 dni roboczych od daty zaakceptowania zamówienia. Większość zamówień wysyłanych jest w ciągu 3  dni roboczych. W przypadku opóźnień bądź problemów z realizacją zamówienia Nabywca zostanie o tym powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu internetowego. Sklep internetowy zobowiązuje się do zrealizowania w jak najkrótszym czasie, w terminie nie przekraczającym 14 dni.
 4. Dostawa zamówionego towaru następuje w ciągu 2 dni roboczych od daty nadania w przypadku wysyłki kurierskiej.
 5. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 6. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu internetowego.
 7. Przesyłki są odpowiednio zabezpieczone i ubezpieczone, rekomenduje się dokładne sprawdzenie doręczonej przesyłki w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia jej uszkodzenia sporządzenie protokołu szkody, potwierdzonej podpisem kuriera.
 1. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Odbiór osobisty towaru w Sklepie internetowym musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 1. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić stan i kompletność zawartości przesyłki, a w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki/towaru i/lub
  2. niekompletności zawartości przesyłki/towaru i/lub
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia Nabywca uprawniony jest do:

a) odmowy przyjęcia przesyłki. Odmawiając przyjęcia przesyłki, Nabywca może powiadomić Sklep internetowy, w tym w drodze e-mailowej o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy albo

b) przyjęcia przesyłki (za uiszczeniem kwoty pobrania, jeśli przy danej przesyłce dochodzi do pobrania kwoty od Nabywcy) i jednoczesnego spisania – wspólnie z kurierem - protokołu reklamacji zawierającego opis niezgodności towaru z umowa (protokół powinien być podpisany przez kuriera). Protokół Nabywca wypełnia i podpisuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w obecności pracownika poczty kurierskiej.

 1. W przypadku wyboru przez Nabywcę formy przesyłki w postaci przesyłki kurierskiej płatnej przy odbiorze, zobowiązany jest on odebrać i opłacić przesyłkę w celu zakończenia transakcji. W przypadku nieodebrania przesyłki płatnej przy odbiorze Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia.
 2. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, w ramach realizacji umowy z Nabywcą, Sklep internetowy jest upoważniony przesłać Nabywcy na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Nabywca jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

§ 8 Koszt dostawy towaru

 1.  Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od formy dostawy  wynoszą:

 

Sposób dostawy

Przedpłata
(przelew lub płatność online)

Pobranie

Czas dostarczenia

Firma kurierska

 12,99 zł

 15,98 zł

1-2 dni robocze

Uwaga: koszt dostawy może ulec zwiększeniu w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach i/lub większej wadze.

 

§ 9 Odstąpienie od Umowy

 1. Nabywca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyn.
 2. Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Nabywca może zwrócić towar, który nie nosi śladów użytkowania, każdy jego element jest kompletny oraz fabrycznie zapakowany w oryginalne opakowanie.
 4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie i przekazane Sklepowi internetowemu w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu.
 5. Wzór oświadczenia o którym mowa powyżej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uznana za niezawartą, a Nabywca zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sklepu internetowego.
 7. Nabywca ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi internetowemu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed upływem wskazanego terminu.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep internetowy zwraca Nabywcy będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ustępu 10. Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar powinien zostać zwrócony w takim stanie w jakim został wydany – w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi metkami oraz z dowodem zakupu.
 10. Sklep internetowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 11. Sklep internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, poza najtańszymi kosztami zwykłego dostarczenia rzeczy.
 12. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Sklep internetowy a nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

§ 10 Reklamacje i gwarancje

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia lub niezgodności należy niezwłocznie zgłosić kurierowi oraz skontaktować się z pracownikiem Sklepu internetowego pocztą elektroniczną na adres: sklep@vipera.com.pl lub pod numerem telefonu: +48 887 222 325. W treści należy wskazać: rodzaj wady i datę jej wystąpienia, oczekiwanego sposobu rozwiązania reklamacji, pełnych danych kontaktowych wraz z nr telefonu i adresem email oraz numerem konta, na który zostanie dokonany ewentualny zwrot zapłaconej kwoty (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji). 
 2. Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
 1. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres korespondencyjny Sklepu internetowego lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@vipera.com.p. Nabywca, który nabył w Sklepie Internetowym towar posiadający wady fizyczne lub prawne, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556-581 Kodeksu cywilnego oraz w ustawach szczególnych. Reklamując zakupiony towar Nabywca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, określenia sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Nabywcy. 
 2. Nabywca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany odesłać do Sklepu internetowego na jego koszt wadliwy towar.
 3. Sklep internetowy w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz o dalszym sposobie postępowania.
 4. W przypadku, gdy składana przez Nabywcę reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Nabywcy, Sklep internetowy niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sklep internetowy zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 31 dni.

 

 

 

§ 11 Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu, przetwarzanie powierzone zostało home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowa 4.
 2. Nabywca przekazuje swoje dane osobowe Sklepowi internetowemu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Nabywcy oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Nabywcy, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Nabywcy.
 3. Każdy kto przekaże Sklepowi internetowemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Sklep internetowy zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Nabywcy. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Nabywca nie uregulował wszystkich należności wobec Sklepu internetowego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Nabywcy. Ponadto Sklep internetowy zapewnia możliwość modyfikacji danych osobowych zamieszonych w prowadzonym zbiorze.
 5. Sklep internetowy chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 6. Sklep internetowy przekazuje dane osobowe Nabywcy Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 7. Nabywca może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklep Vipera materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

 

§12 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej https://sklep.vipera.com.pl/ (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu internetowego.

 

§13 Polityka prywatności sklepu

 1. Sklep internetowy zapewnia Użytkownikom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkowników zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922). Dane osobowe Użytkowników przechowywane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu internetowego.
 3. Każdy Użytkownik, który przekazał Sklepowi internetowemu swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.
 4. Sklep internetowy nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 5. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika przez serwer Sklepu internetowego i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu internetowego. Pliki cookies zapisywane na komputerze Użytkownika przechowują informacje na temat:
 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.
 1. Na stronie internetowej Sklepu internetowego zamieszczone są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sklep internetowy stron internetowych. Sklep internetowy nie odpowiada za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tychże stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 2. Materiały reklamowo - promocyjne wysyłane są Użytkownikom jedynie wówczas, gdy wyrażą oni na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Użytkownikowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez Sklep internetowy linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty Sklepu internetowego.
 3. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności Użytkowników, w szczególności danych osobowych można zgłaszać na adres Sklepu internetowego za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres VIPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Armii Krajowej 10, 05-500 Piaseczno

 

§14 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu internetowego.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Nabywcom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmian.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Nabywcę.

5. W przypadku braku akceptacji przez nabywcę nowej treści Regulaminu, Nabywca zobowiązany jest zawiadomić o tym Sklep internetowy pismem skierowanym na adres sklepu, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: sklep@vipera.com.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

§15 Postanowienie regulaminu dotyczące przedsiębiorstw 

1. Niniejszy paragraf regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają aktualne wobec podmiotów niebędących konsumentami, o ile nie stoją w sprzeczności  z niniejszym §15.

2. Sklepowi internetowemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Nabywcą niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Nabywcy.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności oraz dostaw w przypadku Klientów niebędących Konsumentami.

4. Zgodnie z art. 558  §1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za produkt wobec Nabywcy niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem internetowym a Nabywcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu dla siedziby Sklepu internetowego.


§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Nabywca składając zamówienie akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Nabywca dokonujący zakupu w Sklepie internetowym Sklep Vipera wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail oraz na przetwarzanie tego adresu przez Sklep internetowy.
 3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 4. Wszystkie wymienione na witrynie Sklepu internetowego produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 5. Sklep internetowy nie odpowiada za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Sklep internetowy zastrzega sobie także prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu, o czym w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informował na stronie głównej serwisu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 7. W przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianej w powyższym regulaminie prosimy o kontakt w celu ugodowego i zgodnego z polskim prawem rozwiązania problemu.
 8. W celu ustalenia indywidualnych warunków sprzedaży prosimy o kontakt ze Sklepem internetowym.

 

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

…………………………….

Miejscowość, data

 

……………………………………

Imię i nazwisko Nabywcy

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Adres zamieszkania

……………………………………

Telefon

VIPERA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Armii Krajowej 10

05-500 Piaseczno

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

                                 

            Niniejszym oświadczam, iż na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U.2017.683), odstępuję od umowy …………………………., zawartej dnia ………………… w ………………………………….. (miejscowość).

W związku z powyższym proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie: ……………………………………..) przekazem pocztowym bądź na konto nr: ……………………………………………………………… .

 

Z poważaniem

Produkt został dodany do listy ulubionych

Cookies

Informacje dotyczące plików cookies

Ta witryna korzysta z własnych plików cookie, aby zapewnić Ci najwyższy poziom doświadczenia na naszej stronie . Wykorzystujemy również pliki cookie stron trzecich w celu ulepszenia naszych usług, analizy a nastepnie wyświetlania reklam związanych z Twoimi preferencjami na podstawie analizy Twoich zachowań podczas nawigacji.

Zarządzanie plikami cookies

O Cookies

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez strony internetowe, które odwiedzasz. Służą do różnych celów, takich jak zapamiętywanie informacji o logowaniu użytkownika, śledzenie zachowania użytkownika w celach reklamowych i personalizacji doświadczenia przeglądania użytkownika. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Te pierwsze są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, podczas gdy te drugie pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.